การจัดการความรู้สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

ปีการศึกษา 2559 ได้ดำเนินการจัดการความรู้ จำนวน 3 เรื่อง ประกอบด้วย

เรื่องที่ 1 การจัดเก็บหนังสือภายในห้องสมุดด้วยรหัสสี

เรื่องที่ 2 การเก็บและจัดชั้นวารสารตามศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย TCI

เรื่องที่ 3 “การเย็บรวมเล่มวารสารวิชาการ (วารสารฉบับย้อนหลัง)ที่ออกให้บริการ”

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน เรื่อง การจัดการความรู้ KM ประจำปีการศึกษา 2559

ระหว่างเดือน สิงหาคม 2559 – พฤษภาคม 2560

หน่วยงาน สำนักวิทยบริการ

สังกัดฝ่ายวิชาการ

ประเด็นความรู้

(เรื่อง)

เป้าหมายของการจัดการความรู้ มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

(ระบุจำนวนครั้งที่ ≥10ครั้ง)

ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากdการนำ KM มาปรับใช้กับการปฏิบัติงาน
1.การจัดเก็บหนังสือภายในห้องสมุดด้วยรหัสสี

2.การเก็บและจัดชั้นวารสารตามศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย TCI

3.การเย็บรวมเล่มวารสารวิชาการ(วารสารฉบับย้อนหลัง) ที่ออกให้บริการ

1.เพื่อพัฒนาฐานความรู้ สนับสนุนการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยและส่วนงานในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนา

2.เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สามารถนำมาในงานพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย และการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

-มีการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2559 เพื่อร่วมกันพิจารณาดำเนินการ1.ประชุมการจัดทำแผนการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2559

2.ร่วมกันกำหนดแนวทางการจัดการความรู้ หัวข้อ/ประเด็นความรู้ และเป้าหมายของการจัดการความรู้

3.จัดทำแผนการจัดการความรู้ของห้องสมุด ปีการศึกษา 2559 ที่สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยและส่วนงานห้องสมุดโดยการเน้นด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริหารจัดการ

4.มีการกำหนดการจัดโครงการที่สอดคล้องกับแผนการจัดการความรู้ใน 3 ฐาน ดังนี้ 1) ด้านการจัดการเรียนการสอน 2) ด้านการวิจัย 3) ด้านการบริหารจัดการ ส่วนงานสรุปการจัดการทั้ง 3 โครงการและสามารถดำเนินการได้ตามพันธกิจของส่วนงาน ซึ่งประกอบด้วย (1) ด้านการจัดการเรียนการสอน (2) ด้านการวิจัย และ (3) ด้านการบริหารจัดการ และมีการดำเนินการครบถ้วนตามแผนการจัดการความรู้ (ตามเอกสารแนบ)

1.ด้านการจัดการเรียนการสอน โดยมีการถอดบทเรียนจากผู้นำเสนอวิธีการจัดเก็บหนังสือภายในห้องสมุดปรับใหม่โดยใช้รหัสสี โดยมีการจัดส่งให้กับคณะทำงานเป็นแนวปฏิบัติที่ดี

2.ด้านการวิจัย ได้มีการสรุปประเด็นแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการความรู้ในเรื่องการเก็บและจัดชั้นวารสารตามศูนย์ดัชนีการอ้าวอิงวารสารไทย TCI เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปบริหารจัดการเพื่อนำไปสู่การให้บริการที่มีคุณภาพ

3.ด้านการบริหารจัดการ ได้มีการสรุปประเด็น การใช้งานวารสารวิชาการ ควรมีการจัดเก็บที่ถาวรด้วยการเย็บรวมเล่มตามวิธีการจัดเก็บที่คงทนถาวรและใช้งานได้สะดวก

เอกสารแนบท้ายแบบรายงาน

การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

กิจกรรมการจัดการความรู้

ลำดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา
1. การบ่งชี้ความรู้  
  1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ (KM) สิงหาคม 2559
  1.2 ประชุมระดมความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ของสำนักวิทยบริการ ครอบคลุมประเด็นยุทธศาสตร์พัฒนาองค์กร          สู่ระบบบริหารจัดการที่ดี  
2. การสร้างและแสวงหาความรู้

2.1 ค้นคว้าและศึกษาความรู้เพิ่มเติมจาก เวทีแลกเปลี่ยนความรู้           การเล่าประสบการณ์ และกิจกรรมต่าง ๆ

 

ตุลาคม 2559

3. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ

3.1 กำหนดหมวดหมู่ให้องค์ความรู้ที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นองค์ความรู้ในเรื่อง 1) การจัดเก็บหนังสือภายในห้องสมุดด้วยรหัสสี

2) การเก็บและจัดชั้นวารสารตามศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย TCI

3) การเย็บรวมเล่มวารสารวิชาการ(วารสารฉบับย้อนหลัง) ที่ออกให้บริการ

 

พฤศจิกายน 2559-กุมภาพันธ์ 2560

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้  
  4.1 ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ ประชุมและติดตามผลเดือนละ 1 ครั้ง
5. การเข้าถึงความรู้  
  5.1 ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ผ่านเว็บไซต์

http://cpu.ac.th

– Facebook

-บล๊อกการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย

พฤศจิกายน 2559-กุมภาพันธ์ 2560
6. การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้  
  6.1 จัดประชุม/อบรมการจัดการความรู้ให้กับบุคลากรภายในสำนักฯ ธันวาคม 2559 , เมษายน 2560
  6.2 จัดประชุม/ติดตามผลการจัดดำเนินการ  
  6.3 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
7. การเรียนรู้  
  7.1 วิเคราะห์ความรู้จากแนวปฏิบัติที่ดีจากแหล่งต่าง ๆ เช่น นวัตกรรมที่ได้จากการจัดการความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่          สำนักวิทยบริการ นำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงาน สิงหาคม 2559- พฤษภาคม 2560
  7.2 ขยายผลการปรับใช้ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์  
  7.3 สรุปผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นตามเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้ในประเด็นยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของหน่วยงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *