การจัดเก็บวารสารวิชาการของห้องสมุดจำแนกการอ้างอิงตามศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย : TCI

Journal Keep

 

เป้าหมายของการจัดการความรู้ :  เนื่องจากห้องสมุดมีวารสารวิชาการจำนวน 406 ชื่อเรื่องออกให้บริการ ซึ่งมีปริมาณค่อนข้างมาก ดำเนินการจัดเก็บโดยจำแนกตามวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโยลี วารสารด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และวารสารทั่วไป โดยในแต่ละกลุ่มจำแนกตามวารสารที่เข้าสู่ฐานข้อมูล TCI (ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย: Thai-Journal Citation Index Centre) เป็น TCI กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 3สามารถตรวจสอบรายชื่อวารสารที่ผ่านการประเมินแต่ละกลุ่มที่เว็บไซต์ http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/Evaluation/2558/Announced/News.html

ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากการนำ KM มาปรับใช้กับการปฏิบัติงาน : เพื่อให้ผู้ปฏิบัติได้แนวปฏิบัติงานที่ดีการจัดเก็บวารสารภายในห้องสมุดด้วยการแบ่งกลุ่มวารสารรายด้าน การแบ่งกลุ่มวารสารจำแนกตามฐานข้อมูล TCI (ศูนย์การอ้างอิงวารสารไทย) การจัดเรียงวารสารฉบับปัจจุบันที่ออกให้บริการในห้องสมุด ตลอดจนผู้รับบริการสามารถค้นวารสารที่มีคุณภาพมาตรฐานวารสารวิชาการของไทย TCI

TCI Logo

TCI

ความเป็นมา

วารสารวิชาการของประเทศไทยส่วนใหญ่ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากลทั้งในด้านการบริหารจัดการ ลักษณะรูปเล่ม และการนำไปใช้อ้างอิง แม้กระทั่งวารสารบางรายการที่ถูกอ้างอิงมากในวารสารนานาชาติ ยังคงถูกอ้างอิงน้อยในกลุ่มวารสารไทย เช่น Southeast Asian J Trop Med & Public Health เป็นต้น นอกจากนี้ยังพบว่า วารสารไทยมีค่าดัชนีผลกระทบการอ้างอิงค่อนข้างต่ำ และมีวารสารเพียง 15 ชื่อเรื่องที่มีค่า Journal Impact Factors อย่างต่อเนื่อง โดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จึงได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการ ครั้งที่ 3 ขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2551 ณ ห้องบอลรูม เอ โรงแรมมารวย การ์เด้นท์ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานสภาพของวารสารไทยในปัจจุบันและสร้างความตระหนักต่อความสำคัญของคุณภาพวารสารที่มีต่อการพัฒนาด้านวิชาการของประเทศ รวมทั้งเพื่อเป็นเวทีให้บรรณาธิการวารสาร และผู้เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนการดำเนินการ

1.ดาวน์โหลดรายชื่อวารสารไทยตามกลุ่มการจัดลำดับของ TCI http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/Evaluation/2558/Announced/News.html

นำมาจัดเก็บและแยกกลุ่ม แยกสาขาวิชา

2.ตรวจสอบรายชื่อวารสารที่มีในห้องสมุดและรหัสการจัดเก็บ ว่าวารสารที่มีให้บริการอยู่ในกลุ่ม TCI กลุ่มไหน

3.ลงทะเบียนวารสารที่มีให้บริการในห้องสมุด พร้อมให้รหัสการจัดเก็บวารสารและกลุ่มวารสารตาม TCI

4.นำวารสารขึ้นชั้นออกให้บริการ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *