KM 2560 แนวปฏิบัติที่ดี การพัฒนาการผลิตผลงานทางวิชาการ/งานวิจัยให้มี Impact

แนวปฏิบัติที่ดี

การพัฒนาการผลิตผลงานทางวิชาการ/งานวิจัยให้มี Impact

 

จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ประเด็นการพัฒนาการผลิตผลงานทางวิชาการ/งานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในเวทีที่มี Impact สูงขึ้น นั้น ได้นำสรุปประเด็นและความรู้จากแหล่งต่างๆ ดังนี้

 

สรุปประเด็น   1) ก่อนลงมือทำงานวิจัยให้ศึกษาคำแนะนำ รูปแบบ หัวข้อ เอกสารอ้างอิง หรือบทบรรณานุกรม การจัดเตรียมต้นฉบับที่จะตีพิมพ์ผลงานวิจัย

2)  ผู้ผลิตต้องอ่านซ้ำ เขียนให้ชัดเจน ใช้คำกระชับ ไม่ฟุ่มเฟือย สื่อความหมายชัดเจน

3)  บทความอาจมีปรักแก้ไขบางผู้ผลิตต้องอดทน

4)  ติดตามการบริหารงานนโยบายการวิจัยและแผนพันธกิจด้านการวิจัย

5)  การทำงานวิจัย ต้องมีการรวบรวมงานวิจัยทางด้านข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลดิบเป็นสิ่งสำคัญ และเป็นฐานรากของโครงการวิจัย

 

สรุปประเด็น   1)  การวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลดิบกับข้อมูลใหม่ ประโยชน์จากการวิจัย และวัตถุประสงค์การวิจัย

2) การวิจัยระบุถึงสาระของประเด็นการวิจัยเพื่อตอบปัญหาการวิจัยอยู่ในรูปประโยคคำถาม

3)  การทบทวนวรรณกรรม การคัดเลือกเอกสารตามหัวข้อที่ผู้วิจัยสนใจมีสาระ ความคิด ข้อมูล และหลักฐานที่มีเป้าหมาย และแสดงความคิดเห็นตรงกับหัวข้อ

4)  การประมวลความคิดรวบยอด การทบทวนองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งประสบการณ์ และ          แนวความคิดของผู้วิจัยแบบจำลองในการวิจัย

 

 

สรุปประเด็น   1)  หลักการเขียนการวิจัยจะต้องรายงานตามความเป็นจริงจากข้อมูลและได้ วิเคราะห์ แปลความหมาย และไม่มีสิทธิ์ที่จะตัดทิ้งข้อมูลหรือเพิ่มเติมความคิดเห็นของตนเองในเนื้อข้อมูล

2) ส่วนของภาคความนำ มีความสำคัญ ความมุ่งหมายที่เกี่ยวข้อง มีขอบเขต , ประโยชน์ที่ได้รับ             วิธีการศึกษา และระเบียบวิธีวิจัย ส่วนของภาคเนื้อเรื่อง มีข้อเท็จจริง ผลการศึกษาที่ค้นพบแสดงการ วิเคราะห์ แปลผล และอภิปรายผล

3)         การวิจัยที่มุ่งเน้นผลการวิจัยเพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพิ่มคุณภาพ และการประเมินผลรูปแบบการวิจัยชนิดหนึ่ง

รายละเอียดเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *