KM2560-AS-2 ด้านบริการวิชาการ ประเด็น การบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน

ด้านบริการวิชาการ

ประเด็น การบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน : (ครั้งที่ 2)

วันที่ 8 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมประเสริฐเสวนา

ลำดับที่ อาจารย์ ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้
1 อาจารย์สุกัญญา หนองกาวี      ผู้รับผิดชอบโครงการและทีมวิทยากรได้เก็บข้อมูลความต้องการในการรับบริการวิชาการและหารือร่วมกับหน่วยงานที่ขอรับบริการวิชาการเพื่อพัฒนาหลักสูตร โดยหน่วยงานมีความประสงค์ให้พนักงานมีทักษะการใช้โปรแกรมสำนักงานขั้นสูง เพื่อตอบสนองการทำงานในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และรองรับการทำงานในอนาคตที่จะเริ่มเข้าสู่ยุคของเทคโนโลยีและนวัตกรรม
2 อาจารย์วิรัช กาฬภักดี     แนวทางในการเลือกรูปแบบการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนต้องมีการ พัฒนาส่วนของเนื้อหารายวิชาเป็นระยะเวลาและ บูรณาการการบริการวิชาการ
 3 อาจารย์ปานทิพย์ แสนสง      การให้บริการมีหลากหลายรูปแบบ แต่ต้องเลือกให้เหมาะสมกับชุมชนกลุ่มเป้าหมาย เช่น การบรรยายให้ความรู้ การฝึกอบรม การให้คำปรึกษา การจัดศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ การส่งเสริมให้เป็นแหล่งศึกษาดูงาน การเป็นศูนย์พัฒนาฝีมือหรือศูนย์ทดสอบต่างๆ และต้องนำความรู้นั้นมาบูรณาการกับการเรียนให้เหมาะสม ซึ่งการบูรณาการกับการเรียนก็ต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าบูรณาการแล้วผลที่จะเกิดคืออะไร สำคัญที่สุดคือผู้สอนในรายวิชานั้นๆ ต้องมีความเข้าใจเป็นอย่างดี
4 อาจารย์เนาวรัตน์ ปิ่นอำนาจ
     การบูรณาการแบบนาความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน

ขั้นตอนดำเนินงาน

ขั้นตอนที่ 1 สังเคราะห์องค์ความรู้จากการบริการวิชาการ/วิชาชีพ

ขั้นตอนที่ 2 พิจารณารายวิชาที่สอดคล้องกับองค์ความรู้จากการบริการวิชาการ/วิชาชีพ

ขั้นตอนที่ 3 ระบุกิจกรรมการบูรณาการใน มคอ.3 หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

ขั้นตอนที่ 4 การถ่ายทอด/ปฏิบัติ

ขั้นตอนที่ 5 วัดและประเมินผลการเรียนรู้

5 อาจารย์ทิพย์สุดา คงเมือง        ภาษาธุรกิจชุมชนมีบางธุรกิจที่ควรส่งเสริมตอบควรเข้าไปให้คำแนะนำ
6 อาจารย์อภิญญา โกราหะนะ      มีระบบการบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม เพื่อให้เกิดประโยชน์ประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนชนและสังคม
7 อาจารย์ฉัตรชัย ทศสอาด –  เสนอองค์ความรู้ที่มีในแต่ละด้าน ว่ามีองค์ความรู้ในศาสตร์ใด  เพื่อนำองค์ความรู้มาจัดการบริการวิชาการ
8 อาจารย์อัจจิมา สมบัติปัน      ก่อนออกบริการวิชาการผู้สอนต้องย้อนกลับมาดูองค์ความรู้ที่จะถ่ายทอดก่อน ว่ามีความรู้เพียงพอหรือไม่ จากนั้นต้องรู้ความต้องการของชุมชนที่จะบริการวิชาการ
9 อาจารย์วิภารัตน์ แสนแก้ว      การวิเคราะห์วิชาการที่เหมาะสมกับการบริการวิชาการได้แก่รายวิชาการถ่ายทอดเพื่อสื่อสารเนื้อหาจากสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจำวันทุกคนจึงคิดว่ามีความน่าสนใจ

 

 10 อาจารย์เยาวเรศ กาฬภักดี      สร้างสรรค์และพัฒนาองค์ความรู้และภูมิปัญญาไทย ให้สอดคล้องกับความ ต้องการในการพัฒนาประเทศ เสริมสร้างการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา  คุณภาพบัณฑิตและคุณภาพชีวิตของประชาชน และเพิ่มมูลค่า ให้กับภูมิปัญญาและเทคโนโลยีท้องถิ่น
11 อาจารย์อุทัยวรรณ แก้วตะคุ การบูรณาการแบบนำความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน
12 อาจารย์รุจิตร ตายอด การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ( Learning Integration )

1.       การบูรณาการภายในวิชา(Intradisciplinary Instruction ) เป็นการบูรณาการที่เกิด ขึ้น ภายในขอบเขตของเนื้อหาเดียวกัน  วิชาที่ใช้หลักการบูรณาการภายในวิชาเดียวกันมากที่สุด  คือวิชาภาษา  หรือกระบวนการทางภาษาซึ่งประกอบด้วยการฟัง  การพูด  การอ่าน  และการเขียน เนื่องจากมีความเกี่ยวพันกันหลายแบบนอกจากวิชาภาษาแล้วยังมีวิชาสังคมศึกษา วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ก็ใช้หลักการเชื่อมโยงภายในวิชาได้

13 อาจารย์ศศิภา ตรงต่อมิตร การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ( Learning Integration )

1.       การบูรณาการภายในวิช(Intradisciplinary Instruction) เป็นการบูรณาการที่เกิด ขึ้น ภายในขอบเขตของเนื้อหาเดียวกัน  วิชาที่ใช้หลัก

การบูรณาการภายในวิชาเดียวกันมากที่สุด  คือวิชาภาษา  หรือกระบวนการทางภาษาซึ่งประกอบด้วยการฟัง  การพูด  การอ่าน  และการเขียน เนื่องจากมีความเกี่ยวพันกันหลายแบบนอกจากวิชาภาษาแล้วยังมีวิชาสังคมศึกษา วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ก็ใช้หลักการเชื่อมโยงภายในวิชาได้

2.       การบูรณาการระหว่างวิชา( Interdisciplinary Instruction )  เป็นการเชื่อมโยงหรือรวมศาสตร์ต่างๆตั้งแต่  2  สาขาวิชาขึ้นไปภายใต้หัวเรื่อง    (Theme )  เดียวกัน  เป็นการเรียนรู้โดยใช้ความรู้ความเข้าใจและทักษะในศาสตร์หรือความรู้ในวิชาต่างๆมากกว่า  1  วิชาขึ้นไป  เพื่อการแก้ปัญหาหรือการแสวงหาความรู้ความเข้าใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง การเชื่อมโยงความรู้และทักษะระหว่างวิชาต่างๆ  จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ลึกซึ้ง  ไม่ใช่เพียงผิวเผินและมีลักษณะใกล้เคียงกับชีวิตจริงมากที่สุด

14 อาจารย์อรวรรณ สุขสอาด

 

      บริการวิชาการเรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยไปให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ไปไกลและ ทันสมัยมีเทคนิคอะไรบางสามรถนำมาปรับให้กับชุมชนได้โดยทำแบบแผ่นพับแจกพร้อมทั้งอธิบายให้ ความรู้โดยนำมาใช้ในเรียนการสอนในโปรแกรม Microsoft word.

 

 

สรุปประเด็น

  1. แนวทางในการเลือกรูปแบบการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนต้องมีการ พัฒนาส่วนของเนื้อหารายวิชาเป็นระยะเวลาและ บูรณาการการบริการวิชาการ
  2. การให้บริการมีหลากหลายรูปแบบ แต่ต้องเลือกให้เหมาะสมกับชุมชนกลุ่มเป้าหมาย เช่น การบรรยายให้ความรู้ การฝึกอบรม การให้คำปรึกษา การจัดศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ การส่งเสริมให้เป็นแหล่งศึกษาดูงาน การเป็นศูนย์พัฒนาฝีมือหรือศูนย์ทดสอบต่างๆ และต้องนำความรู้นั้นมาบูรณาการกับการเรียนให้เหมาะสม ซึ่งการบูรณาการกับการเรียนก็ต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าบูรณาการแล้วผลที่จะเกิดคืออะไร สำคัญที่สุดคือผู้สอนในรายวิชานั้นๆ ต้องมีความเข้าใจเป็นอย่างดี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *