Loading

LIST REPAIR

ลำดับ อ.ที่รับงาน วันที่ไปปฎิบัติงาน แจ้งช่อมเรื่อง ปัญหาเกิดจาก แก้ไขโดย ห้อง ไปกับใคร หมายเหตุ เวลาแจ้ง
4
thodsapon.k
2019-02-14
ต่อสายสัญญาณ HDMI เข้า Projector ภาพไม่ขึ้น สายทาง Projector ไม่แน่น ขยับสายให้สัญญาณภาพขึ้น 143 แฟร้ง - 14-2-2019
3
adul.s
2019-02-14
ติดตั้งโปรเจคเตอร์ห้องประพันธ์ เนื่องจากอ.มัจรี สุพรรณ ได้เชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้ในรายวิชาเตรียมสหกิจ - ห้องประพันธ์ แฟร้ง - 14-2-2019
2
nguyen.h
2019-02-11
PowerPoint เปิดไม่ได้ โปรแกรม error reset โปรแกรม แนะแนว - 11-2-2019
1
nguyen.h
2019-02-11
Projector ไม่ติด สาย HDMI ไม่ดี เปลี่ยนสายใหม่ 133 แฟร้ง - 11-2-2019
.js">