KM-AS-10 ด้านบริการวิชาการ ประเด็น การบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน

ด้านบริการวิชาการ

ประเด็น การบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน : (ครั้งที่ 10)

วันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมประเสริฐเสวนา

ลำดับที่ อาจารย์ ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
1 อาจารย์สุกัญญา หนองกาวี      หลังการฝึกอบรมผู้รับบริการวิชาการจะต้องทำแบบทดสอบหลังการฝึกอบรมอีก 1 ครั้ง และนำผลคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อประเมินผลความสำเร็จของการให้บริการวิชาการ  
2 อาจารย์ปานทิพย์ แสนสง      เมื่อมีการให้บริการทางวิชาการแล้ว เกิดผลลัพธ์ที่ดีอย่างไรควรนำองค์ความรู้เหล่านั้นกลับมาพัฒนาหรือบูรณาการกับการเรียนการสอนหรืองานวิจัยที่ดีได้ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ในการนำไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการที่เกี่ยวข้องต่อไป  
3 อาจารย์เนาวรัตน์ ปิ่นอำนาจ
      ตัวอย่างการบูรณาการในรายวิชาโครงสร้างคอมพิวเตอร์ โดยอาจารย์เนาวรัตน์ ปิ่นอานาจ เป็นผู้สอน ซึ่งในรายวิชาดังกล่าวได้มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นในลักษณะของการปฏิบัติงานจริง ซึ่งได้บรรจุกิจกรรมการให้บริการวิชาการด้านความรู้เกี่ยวกับการซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์ลงไปใน มคอ.3 ซึ่งตอนเปิดภาคเรียนอาจารย์ผู้สอนได้อธิบายและทาความเข้าใจกับนักศึกษาก่อนเรียนและได้ให้นักศึกษาคิดกิจกรรมบริการวิชาที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา และมอบหมายให้นักศึกษาทากิจกรรมร่วมกับผู้สอน โดยการไปลงพื้นทีจริงในชุมชน โรงเรียน ในจังหวัดนครสวรรค์หรือจังหวัดใกล้เคียง และหลังจากลงไปจัดกิจกรรมแล้ว ให้นักศึกษาจัดทารายงานสรุปเกี่ยวองค์ความรู้ที่ได้จากการออกไปจัดกิจกรรมบริการวิชา มานาเสนอให้อาจารย์และเพื่อนๆ ในชั้นเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและความรู้ที่ได้กลับมา
 
4 อาจารย์ทิพย์สุดา คงเมือง       ร่วมกับชุมชนเสนอแนวทางในการวางแผนธุรกิจชุมชนของธุรกิจใหม่ที่จะทำรายได้เข้าสู่ชุมชนร่วมกันพิจารณาธุรกิจอื่นๆเทคนิคในการสอนควรใช้คำง่ายๆอธิบายให้เข้าใจหรือกรณีศึกษามาประกอบ  
5 อาจารย์อภิญญา โกราหะนะ      ความรู้ที่ได้รับจากการบริการวิชาการหรือประเด็นปัญหาจากการบริการวิชาการ สามรถนำมาใช้กรณีศึกษาให้กับนักศึกษาได้เรียนรู้ในชั้นเรียนได้  
6 อาจารย์ฉัตรชัย ทศสอาด –  ติดตามผลในโครงการบริการวิชาการมาศึกษาหาปัญหาว่าการแก้ไขที่ผ่านมาตรงตามประสงค์ ที่กลุ่มเป้าหมาย  
7 อาจารย์อัจจิมา สมบัติปัน      หลักสูตรบริการวิชาการควรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจะทำให้เกิดความต่อเนื่อง และยั่งยืนไม่ควรเปลี่ยนชุมชนที่จะไปบริการวิชาการบ่อยๆเพราะจะทำให้องค์ความรู้ไม่ต่อเนื่องชุมชนไม่เข้มแข็ง  
8 อาจารย์วิภารัตน์ แสนแก้ว      ในการบริการวิชาการนั้นมีการให้นักศึกษาประเมินตนเองว่านักศึกษาได้อะไรจากบริการวิชาการนักศึกษามีความร่วมมือมีองค์ความรู้ที่ได้รับมาเพื่อนำมารวบรวมเป็นองค์ความรู้เป็นข้อมูลในการถ่ายทอดมาสอนให้แก่ชุมชนสังคมที่ต้องการรับบริการวิชาการ  
9 อาจารย์เยาวเรศ กาฬภักดี ตัวอย่างการบูรณาการกับโครงการ

โครงการบริการวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ต่อสังคม โดยจัดกิจกรรมตรวจสภาพคอมพิวเตอร์ให้กับชุมชน เพื่อนำความรู้ที่ได้จากการให้บริการวิชาการกับการพัฒนาในรายวิชาโครงสร้างคอมพิวเตอร์และรายวิชาระบบปฏิบัติการ

 
10 อาจารย์อุทัยวรรณ แก้วตะคุ ตัวอย่างการบูรณาการกับโครงการ

โครงการบริการวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ต่อสังคม โดยจัดกิจกรรมตรวจสภาพคอมพิวเตอร์ให้กับชุมชน เพื่อนำความรู้ที่ได้จากการให้บริการวิชาการกับการพัฒนาในรายวิชาโครงสร้างคอมพิวเตอร์และรายวิชาระบบปฏิบัติการ

 
11 อาจารย์รุจิตรา ตายอด       โครงการบริการวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ต่อสังคม โดยจัดกิจกรรมตรวจสภาพคอมพิวเตอร์ให้กับชุมชน เพื่อนำความรู้ที่ได้จากการให้บริการวิชาการกับการพัฒนาในรายวิชาโครงสร้างคอมพิวเตอร์และรายวิชาระบบปฏิบัติการ  
12 อาจารย์ศศิภา ตรงต่อมิตร ตัวอย่างการบูรณาการกับโครงการ

โครงการบริการวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ต่อสังคม โดยจัดกิจกรรมตรวจสภาพคอมพิวเตอร์ให้กับชุมชน เพื่อนำความรู้ที่ได้จากการให้บริการวิชาการกับการพัฒนาในรายวิชาโครงสร้างคอมพิวเตอร์และรายวิชาระบบปฏิบัติการ

 
13 อาจารย์อรวรรณ สุขสอาด      บริการวิชาการ เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ใช้ประชาชนชุมชนได้ทราบเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายต่างๆเกี่ยวกับ Social ต่างๆในปัจจุบันโดยทำเป็นหน้าที่ขนาดเล็ก เพื่อให้ประชาชนสามรถเก็บไว้อ่านหนังสือเหล่านั้นมาบูรณาการวิชาการการเรียนการสอนได้โดยมีเรื่องกฎหมายเข้ามาใช้  

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปประเด็น

  1. เมื่อมีการให้บริการทางวิชาการแล้ว เกิดผลลัพธ์ที่ดีอย่างไรควรนำองค์ความรู้เหล่านั้นกลับมาพัฒนาหรือบูรณาการกับการเรียนการสอนหรืองานวิจัยที่ดีได้ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ในการนำไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการที่เกี่ยวข้องต่อไป
  2. หลังการฝึกอบรมผู้รับบริการวิชาการจะต้องทำแบบทดสอบหลังการฝึกอบรมอีก 1 ครั้ง และนำผลคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อประเมินผลความสำเร็จของการให้บริการวิชาการ
  3. หลักสูตรบริการวิชาการควรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจะทำให้เกิดความต่อเนื่อง และยั่งยืนไม่ควรเปลี่ยนชุมชนที่จะไปบริการวิชาการบ่อยๆเพราะจะทำให้องค์ความรู้ไม่ต่อเนื่องชุมชนไม่เข้มแข็ง