KM-AS-11 ด้านบริการวิชาการ ประเด็น การบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน

ด้านบริการวิชาการ

ประเด็น การบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน : (ครั้งที่ 11)

วันที่ 21 เดือน เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมประเสริฐเสวนา

ลำดับที่ อาจารย์ ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้
1 อาจารย์สุกัญญา หนองกาวี      เมื่อสิ้นสุดการดำเนินงาน มีการสรุปผลการให้บริการวิชาการ และตรวจสอบดูว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่ และมีข้อเสนอแนะอย่างไร เพื่อจะได้นำมาปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการวิชาการในครั้งต่อๆ ไป
 2 อาจารย์ปานทิพย์ แสนสง เมื่อสิ้นสุดการดำเนินงานในแต่ละครั้งควรต้องมีการสรุปผลการปฏิบัติการทุกครั้ง ตรวจสอบดูว่าที่ดำเนินการนั้นเป็นไปตามแผนหรือไม่ และมีข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะอย่างไรหรือไม่และนำกลับมาเพื่อปรับปรุงพัฒนาการให้บริการวิชาการในครั้งต่อๆ ไป
3 อาจารย์เนาวรัตน์ ปิ่นอำนาจ
      การบริการวิชาการกับการเรียนการสอนแล้วนั้น นอกจากจะได้องค์ความรู้ใหม่ๆ และประสบการณ์จริงให้กับนักศึกษาแล้วนั้นน อาจารย์ผู้สอนยังสามารถนาองค์ความรู้ที่ได้จากนักศึกษามาารวบรวม และจากที่อาจารย์ได้พบนั้นมาพัฒนาต่อยอดเป็นงานวิจัยในชั้นเรียนหรือวิจัยให้กับชุมชนได้ต่อไป ซึ่งส่งผลให้เกิดงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและชุมชน

 

4 อาจารย์ทิพย์สุดา คงเมือง       สรุปองค์ความรู้ที่ได้พัฒนาชุมชนและพัฒนาผู้เขียนร่วมกันนักศึกษาและชุมชนได้ทำงานจริงและเห็นปัญหาจริง
5 อาจารย์อภิญญา โกราหะนะ    จัดทำสรุปโครงการผลการดำเนินการโครงการบริการวิชาการและ วิเคราะห์ความพึงพอใจของโครงการที่ให้บริการแก่ชุมชน
6 อาจารย์อัจจิมา สมบัติปัน     หลักสูตรมีการนำองค์ความรู้ที่ได้มาพัฒนาการเรียนการสอนที่สะท้อนกับสถานการณ์จริงในยุคปัจจุบัน
7 อาจารย์วิภารัตน์ แสนแก้ว หลังจากที่นักศึกษาออกบริการวิชาการจากนั้นจะได้กลับมาถ่ายทอดองค์ความรู้และนักศึกษาต้องมีการวิเคราะห์ประเมินปัญหาจากการบริการวิชาการพบว่าการรับบริการวิชาการเป็นที่น่าสนใจในการบริการน้อยหรือมีความเข้าใจในเรื่องที่สอนได้หรือไม่อย่างเต็มที่ดังนั้นนักศึกษาจึงคิดในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อให้บริการวิชาการและหลักสูตรที่ตั้งไว้ประสบความสำเร็จ
8 อาจารย์ฉัตรชัย ทศสอาด   –  นำโครงการบริการวิชามาศึกษาหาแนวทางพัฒนาเพื่อความยังยืนและกำหนดการให้ความรู้ในครั้งต่อไป
 9 อาจารย์เยาวเรศ กาฬภักดี     มุ่งพัฒนาการบริการวิชาการให้เป็นที่ยอมรับ เพื่อนำไปสู่การเป็นตัวแทนขององค์กรที่ได้รับ การรับรองมาตรฐานทั้งในระดับชาติ
10 อาจารย์อุทัยวรรณ แก้วตะคุ         ตัวอย่างการบูรณาการในรายวิชาการสร้างโปรแกรมเว็บ ซึ่งในรายวิชาดังกล่าวได้มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นในลักษณะของการปฏิบัติงานจริง ซึ่งได้บรรจุกิจกรรมการให้บริการวิชาการด้านความรู้ ซึ่งตอนเปิดภาคเรียนอาจารย์ผู้สอนได้อธิบายและทาความเข้าใจกับนักศึกษาก่อนเรียนและได้ให้นักศึกษาคิดกิจกรรมบริการวิชาที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา และมอบหมายให้นักศึกษาทากิจกรรมร่วมกับผู้สอน โดยการไปลงพื้นที่จริงในชุมชน โรงเรียน ในจังหวัดนครสวรรค์หรือจังหวัดใกล้เคียง และหลังจากลงไปจัดกิจกรรมแล้ว ให้นักศึกษาจัดทำรายงานสรุปเกี่ยวองค์ความรู้ที่ได้จากการออกไปจัดกิจกรรมบริการวิชา มานาเสนอให้อาจารย์และเพื่อนๆ ในชั้นเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและความรู้ที่ได้กลับมา
11 อาจารย์รุจิตรา ตายอด         การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในส่วนงานซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
12 อาจารย์ศศิภา ตรงต่อมิตร        การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในส่วนงานซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
13 อาจารย์อรวรรณ สุขสอาด        การบริการวิชาการมีเนื้อหามากมายสามารถมาปรับใช้ในการเรียนการสอนได้ หากเลือกเนื้อหาที่มีความหมายเหมาะสมร่วมกันได้สามรถบูรณาการกข้ากันได้ในการเรียนการสอน

 

 

สรุปประเด็น

  1. เมื่อสิ้นสุดการดำเนินงานในแต่ละครั้งควรต้องมีการสรุปผลการปฏิบัติการทุกครั้ง ตรวจสอบดูว่าที่ดำเนินการนั้นเป็นไปตามแผนหรือไม่ และมีข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะอย่างไรหรือไม่และนำกลับมาเพื่อปรับปรุงพัฒนาการให้บริการวิชาการในครั้งต่อๆ ไป
  2. การบริการวิชาการกับการเรียนการสอนแล้วนั้น นอกจากจะได้องค์ความรู้ใหม่ๆ และประสบการณ์จริงให้กับนักศึกษาแล้วนั้น อาจารย์ผู้สอนยังสามารถนาองค์ความรู้ที่ได้จากนักศึกษามารวบรวม และจากที่อาจารย์ได้พบนั้นมาพัฒนาต่อยอดเป็นงานวิจัยในชั้นเรียนหรือวิจัยให้กับชุมชนได้ต่อไป ซึ่งส่งผลให้เกิดงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและชุมชน