KM 2560 แนวปฏิบัติที่ดี การพัฒนาการผลิตผลงานทางวิชาการ/งานวิจัยให้มี Impact

แนวปฏิบัติที่ดี

การพัฒนาการผลิตผลงานทางวิชาการ/งานวิจัยให้มี Impact

 

จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ประเด็นการพัฒนาการผลิตผลงานทางวิชาการ/งานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในเวทีที่มี Impact สูงขึ้น นั้น ได้นำสรุปประเด็นและความรู้จากแหล่งต่างๆ ดังนี้

 

สรุปประเด็น   1) ก่อนลงมือทำงานวิจัยให้ศึกษาคำแนะนำ รูปแบบ หัวข้อ เอกสารอ้างอิง หรือบทบรรณานุกรม การจัดเตรียมต้นฉบับที่จะตีพิมพ์ผลงานวิจัย

2)  ผู้ผลิตต้องอ่านซ้ำ เขียนให้ชัดเจน ใช้คำกระชับ ไม่ฟุ่มเฟือย สื่อความหมายชัดเจน

3)  บทความอาจมีปรักแก้ไขบางผู้ผลิตต้องอดทน

4)  ติดตามการบริหารงานนโยบายการวิจัยและแผนพันธกิจด้านการวิจัย

5)  การทำงานวิจัย ต้องมีการรวบรวมงานวิจัยทางด้านข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลดิบเป็นสิ่งสำคัญ และเป็นฐานรากของโครงการวิจัย

 

สรุปประเด็น   1)  การวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลดิบกับข้อมูลใหม่ ประโยชน์จากการวิจัย และวัตถุประสงค์การวิจัย

2) การวิจัยระบุถึงสาระของประเด็นการวิจัยเพื่อตอบปัญหาการวิจัยอยู่ในรูปประโยคคำถาม

3)  การทบทวนวรรณกรรม การคัดเลือกเอกสารตามหัวข้อที่ผู้วิจัยสนใจมีสาระ ความคิด ข้อมูล และหลักฐานที่มีเป้าหมาย และแสดงความคิดเห็นตรงกับหัวข้อ

4)  การประมวลความคิดรวบยอด การทบทวนองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งประสบการณ์ และ          แนวความคิดของผู้วิจัยแบบจำลองในการวิจัย

 

 

สรุปประเด็น   1)  หลักการเขียนการวิจัยจะต้องรายงานตามความเป็นจริงจากข้อมูลและได้ วิเคราะห์ แปลความหมาย และไม่มีสิทธิ์ที่จะตัดทิ้งข้อมูลหรือเพิ่มเติมความคิดเห็นของตนเองในเนื้อข้อมูล

2) ส่วนของภาคความนำ มีความสำคัญ ความมุ่งหมายที่เกี่ยวข้อง มีขอบเขต , ประโยชน์ที่ได้รับ             วิธีการศึกษา และระเบียบวิธีวิจัย ส่วนของภาคเนื้อเรื่อง มีข้อเท็จจริง ผลการศึกษาที่ค้นพบแสดงการ วิเคราะห์ แปลผล และอภิปรายผล

3)         การวิจัยที่มุ่งเน้นผลการวิจัยเพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพิ่มคุณภาพ และการประเมินผลรูปแบบการวิจัยชนิดหนึ่ง

รายละเอียดเพิ่มเติม

KM 2560 แนวปฏิบัติที่ดีการบูรณาการการเรียนกับการปฏิบัติงาน /สหกิจศึกษา/WiL

แนวปฏิบัติที่ดี

การบูรณาการการเรียนกับการปฏิบัติงาน /สหกิจศึกษา/WiL

 

จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ประเด็นการบูรณาการการเรียนกับการปฏิบัติงาน/สหกิจศึกษา นั้น ได้นำสรุปประเด็นและความรู้จากแหล่งต่างๆ ดังนี้

 

สรุปประเด็น

 1. การพัฒนากระบวนการเรียนที่เรียนว่า WiL จะให้ประสบความสำเร็จได้นั้น ทุกภาคส่วนต้องมีความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริง
 2. นอกจากความรู้ความเข้าใจในบริบทการจัดการเรียนการสอนดังกล่าวแล้ว ต้องมีแผนปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อการเตรียมความพร้อมในแต่ละปีการศึกษา
 3. การพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับบริบทของภารงานที่จะต้องปฏิบัติก็สำคัญ อาจารย์นิเทศมีส่วนสำคัญที่จะสะท้อนข้อมูลให้หลักสูตรเพื่อให้เกิดการพัฒนานักศึกษาที่ตรงตามความต้องการดังกล่าว
 4. ทวิภาคี หรือผู้ที่มีส่วนได้เสียก็สำคัญ ต้องมีการระดมความร่วมมือจากภาครัฐภาคเอกชนองค์กร การพัฒนาทุนมนุษย์สู่สังคมแห่งการเรียนรู้และการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกันของนักศึกษา อาจต้องเชิญมาประชุมร่วมกัน
 5. หลักสูตรต้องวิเคราะห์ และประเมินผลการดำเนินงานทั้ง WiL และสกิจศึกษา จากประสบการณ์ที่ผ่านมา เพื่อการปรับปรุงพัฒนาที่ถูกต้อง หรือเป็นข้อเสนอเสนอให้กับหลักสูตรอื่นๆ ได้
 6. คณะต้องมีการกำกับการดำเนินงานของทุกหลักสูตรให้ดำเนินการเป็นไปตามแผนที่กำหนด และควรต้องมีการรายงานให้ทราบ

 

สรุปประเด็น

 1. นอกจากการจัดกาเรียนการสอนที่มุ่นเน้นสหกิจหรือ Wil แล้ว การจะได้ประโยชน์อย่างแท้จริงการวิเคราะห์สถานประกอบการที่นักศึกษาจะออกปฏิบัติงานก็สำคัญ เพราะถ้าออกไปแล้วนักศึกษาต้องได้รับประสบการณ์ที่แท้จริง
 2. ข้อมูลหน่วยงานหรือสถานประกอบการก็สำคัญอย่างน้อยก็จะเป็นพื้นฐานข้อมูลให้หลักสูตรทราบได้ว่าหน่วยงานหรือสถานประกอบการใดที่นักศึกษาไปแล้วได้รับประโยชน์
 3. การที่หน่วยงานมอบหมายงานให้นักศึกษาได้ปฏิบัติ ทั้งงาน และโครงการ ก็มาจากความเข้าใจของสถานประกอบการด้วย เพราะถ้าสถานประกอบการเข้าใจวัตถุประสงค์แล้วการมอบหมายงานหรือโครงงานก็จะเป็นประโยชน์

รายละเอียดเพิ่มเติม

KM 2560 ด้าน WIL

ด้าน WIL

ประเด็น  การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพื่อการการเรียนรู้และบูรณาการการเรียนกับการปฏิบัติงาน

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน : ( ครั้งที่  1 )
วันที่  30  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  2560  เวลา 13.30 น.  ณ ห้องประชุมคณะบริหารและการจัดการ
ลำดับที่ อาจารย์ ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้
1 อาจารย์ ดร.กฤษณะ  ดาราเรือง การระดมความร่วมมือจากภาครัฐภาคเอกชนองค์กรระหว่างประเทศที่เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ
2 อาจารย์วิรัช  กาฬภักดี การพัฒนาทุนมนุษย์สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ลอดชีวิตอย่างยั้งยืน
3 อาจารย์วันเกษม  สุขะพิบูลย์ การส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกันของนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษากับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
4 อาจารย์มัจรี  สุพรรณ การอบรมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ความเชื่อมันและการสร้างสรรค์ไอเดียสำหรับนักศึกษา Gen Y” โดยทีมวิทยากรจากกลุ่ม YE นครสวรรค์
5 อาจารย์อัจจิมา  สมบัติปัน การเรียนรู้วิธีการ กระบวนการ การผลิตสินค้า ตั้งแต่การจัดหาสัตถุดิบ การคิดค่าแรงงาน ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการผลิต โดยออกศึกษาข้อมูลจากวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์
6 อาจารย์สรพงษ์  ศรีเดช การส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการปฏิบัติงาน
7 อาจารย์เรวดี  วงษ์วัฒนะ การที่นักศึกษามีสถานประกอบการรองรับสำหรับการออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

 

สรุปประเด็น

 1. นอกจากการจัดกาเรียนการสอนที่มุ่นเน้นสหกิจหรือ Wil แล้ว การจะได้ประโยชน์อย่างแท้จริงการวิเคราะห์สถานประกอบการที่นักศึกษาจะออกปฏิบัติงานก็สำคัญ เพราะถ้าออกไปแล้วนักศึกษาต้องได้รับประสบการณ์ที่แท้จริง
 2. ข้อมูลหน่วยงานหรือสถานประกอบการก็สำคัญอย่างน้อยก็จะเป็นพื้นฐานข้อมูลให้หลักสูตรทราบได้ว่าหน่วยงานหรือสถานประกอบการใดที่นักศึกษาไปแล้วได้รับประโยชน์

การที่หน่วยงานมอบหมายงานให้นักศึกษาได้ปฏิบัติ ทั้งงาน และโครงการ ก็มาจากความเข้าใจของสถานประกอบการด้วย เพราะถ้าสถานประกอบการเข้าใจวัตถุประสงค์แล้วการมอบหมายงานหรือโครงงานก็จะเป็นประโยชน์

รายละเอียดเพิ่มเติม

KM 2560 ด้าน การวิจัย

ด้าน การวิจัย

ประเด็น  การผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อการตีพิมพ์และเผยแพร่ในเวทีระดับชาติ

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน : ( ครั้งที่  1 )
วันที่  30  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  2560  เวลา 13.30 น.  ณ ห้องประชุมคณะบริหารและการจัดการ
ลำดับที่ อาจารย์ ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้
1 อาจารย์ ดร.กฤษณะ  ดาราเรือง ก่อนเริ่มต้นลงมือเขียนงานวิจัยให้ศึกษาคำแนะนำในการจัดทำวิจัยอย่างละเอียด และรอบคอบโดยเฉพาะรูปแบบการจัดพิมพ์ การเขียนหัวข้อต่างๆ การเขียนเอกสารอ้างอิงหรือบรรณานุกรม และจำนวน หน้าที่กำหนด และดำเนินการจัดเตรียมต้นฉบับตามรูปแบบของงานวิจัย
2 อาจารย์วิรัช  กาฬภักดี เมื่อเขียนบทความวิจัยแล้วเสร็จ ผู้ผลิตจะต้องอ่านด้วยตนเองซ้ำอีก หลาย ๆ รอบ พยายามเขียนให้ชัดเจน ใช้คำกระชับ ไม่ฟุ่มเฟือย สื่อความหมายชัดเจน
3 อาจารย์วันเกษม  สุขะพิบูลย์ การปรับแก้ไขบทความวิจัยบางครั้งต้องแก้ไขหลายรอบ ซึ่งผู้ผลิตผลงาน จะต้องใช้ความอดทน เพราะกระบวนการปรับแก้ไขก็เหมือนกับการพัฒนาความรู้ ความสามารถของผู้ผลิต ผลงานด้วยเช่นกัน
4 อาจารย์มัจรี  สุพรรณ เนื้อหาความรู้สำหรับนำมาเขียนต้องเป็นเรื่องที่มีสาระ ไม่ใช่เรื่องแต่งสมมติขึ้นเนื้อหาสำหรับนำมาเขียนบทความอาจได้มาจากหลายๆ วิธีรวมกัน
5 อาจารย์อัจจิมา  สมบัติปัน ติดตามการบริหารงานวิจัยให้เป็นไปตาม นโยบายการวิจัยและแผนพันธกิจด้านการวิจัยระดับชาติ
6 อาจารย์สรพงษ์  ศรีเดช เมื่อได้หัวข้อการทำงานวิจัยแล้ว ต้องมีการรวบรวมข้อมูลว่าก่อนหน้านี้ งานวิจัยทางด้านนี้ได้ทำการศึกษาเรื่องใดไปบ้าง และสามารถนำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน รวมทั้งไว้อ้างอิงได้ เช่น ทางด้านคณิตศาสตร์ก็จะมี ทฤษฎีบท บทตั้ง และ ทฤษฎีบทประกอบ ซึ่งได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นจริงแล้ว สามารถนำมาอ้างอิงหรือนำมาเป็นฐานความรู้ต่อไปได้
7 อาจารย์เรวดี  วงษ์วัฒนะ ข้อมูลดิบเป็นสิ่งสำคัญ และเป็นฐานรากของโครงการวิจัยที่มีคุณภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม

KM 2560 ด้านสนับสนุนมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

ด้านสนับสนุนมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

ประเด็น  ดูแลรักษาและแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้ปลอดภัย

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

KM 2560 ด้าน การอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

ประเด็นความรู้ การอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

ครั้งที่ 1/60

วันที่       26  มิถุนายน 2560      ระยะเวลา    14.30-16.30 น.        ห้อง  144  

บุคลากรที่

แลกเปลี่ยนความรู้

ประเด็นการแลกเปลี่ยน
อ.ภาคสกร รักกลัด ศิลปะเป็นพัฒนาการในความเป็นมนุษย์ในเรื่องความนึกคิด จินตนาการและอารมณ์ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมกับศักยภาพในการเรียนรู้ของมนุษย์ที่สามารถสื่อกันด้วยสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ เช่น ภาษาทั้งพูดและเขียน โดยเฉพาะสิ่งที่เรียกว่าอารมณ์สุนทรีย์ คือสิ่งที่ยกระดับจิตใจของมนุษย์จากความหยาบคายและโหดเหี้ยม ซึ่งสถาบันการศึกษาเป็นสถานที่พื้นฐานที่ให้ความรู้และขัดเกลาให้มนุษย์ได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้ และนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต
อ.เชิดชัย ศิริชู การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมสามารถทำได้โดย มหาวิทยาลัยฯ ปลูกฝังและเสริมสร้าง ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม พัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อสร้างความรู้ความคิด ความประพฤติและคุณธรรมของคน
อ.ดร.ประทิน พันธา บูรณาการงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ กิจกรรม นักศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการสู่สังคม เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ และสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งด้านการส่งเสริมเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม
อ.อุทัยวรรณ แก้วตะคุ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มีการกำหนดกลยุทธ์หรือวิธีการหรือแนวทางเพื่อดำเนินงานด้าน

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยจัดทำปฏิทินการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเผยแพร่ให้หน่วยงานต่าง ๆ รับทราบ โดยได้นำแผนกิจกรรมเสนอคณะกรรมการประจำศูนย์ศิลปะฯ ขอให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้เกิดการบูรณาการและการมีส่วนร่วมขององค์กรทั้งภายในและภายนอก

อ.ณัฐกานต์ หล้าเตจา วัฒนธรรมส่วนหนึ่งสามารถแสดงออกผ่าน ดนตรี วรรณกรรม จิตรกรรมประติมากรรม การละครและภาพยนตร์ สถาบันอุดมศึกษาเหมาะที่จะสอดแทรกกิจกรรมเหล่านี้ลงไปเพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมจากการแสดงออกจากกิจกรรมเหล่านี้ได้

 

อ.อัจจิมา สมบัติปัน การขับเคลื่อนการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมโดยมหาวิทยาลัยฯมุ่งเน้นการวิจัย การถ่ายทอดทางวัฒนธรรม การจัดสวัสดิการศิลปิน และการสนับสนุนกรณีศึกษา งานวัฒนธรรมในด้านต่าง ๆ
อ.ทิพย์สุดา คงเมือง การดำเนินงานวัฒนธรรมจะให้บรรลุต้องให้ประชาชนผู้เป็นเจ้าของวัฒนธรรมเข้ามา

มีส่วนร่วมกับสถาบันการศึกษาในการดำเนินงานเพราะวัฒนธรรมเป็นเรื่องของเอกลักษณ์ ศักดิ์ศรีของใครก็ของใครโดยเฉพาะวัฒนธรรมท้องถิ่น ย่อมมีเอกลักษณ์ ศักดิ์ศรีเฉพาะตัว

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

KM-AS-12 ด้านบริการวิชาการ ประเด็น การบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน

ด้านบริการวิชาการ

ประเด็น การบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน : (ครั้งที่ 12)

วันที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมประเสริฐเสวนา

ลำดับที่ อาจารย์ ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้
1 อาจารย์สุกัญญา หนองกาวี      นำองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการให้บริการวิชาการแก่หน่วยงาน มาเป็นกรณีศึกษารวมถึงคู่มือการใช้โปรแกรม MS-Office นำมาเป็นเอกสารประกอบการสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศต่อไป
 2 อาจารย์ปานทิพย์ แสนสง        บุคลการทุกคนควรมีส่วนร่วมในการออกให้บริการวิชาการทั้งระดับคณะวิชาหรือสถาบันฯ เพราะเป็นการแสดงออกถึงศักยภาพด้านวิชาการในศาสตร์วิชาการนั้นๆ และสำคัญคือการนำทฤษฏีไปใช้ปฏิบัติจริงเกิดผลลัพธ์จริง เจอสถานการณ์จริง และทุกครั้งต้องมีการวัดและประเมินผล KPI ในเชิงสถิติเพื่อให้เห็นเป็นรูปธรรมจากการดำเนินงาน
3 อาจารย์เนาวรัตน์ ปิ่นอำนาจ
      การจัดกิจกรรมบริการวิชากับการเรียนการสอน ไม่จำเป็นต้องจัดทาในรายวิชาเดียวแต่อาจจะจัดกิจกรรมที่รวมศาสตร์ของรายวิชาในสาชาวิชาอื่นมาประยุกต์ร่วมกัน โดยผู้สอนของแต่ละสาขาวิชาควรประชุมร่วมกันและพิจารณาว่ารายวิชาอะไรบ้างที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสามารถมาบูรณาการร่วมกันได้ เพื่อให้เกิดองค์ความที่บูรณาการร่วมกันของแต่ละศาสตร์ และยังทาให้นักศึกษาได้เห็นถึงองค์ความรู้ในศาสตร์อื่นๆ และนามาบูรณาการร่วมกับในสาขาวิชาชีพของตนเองได้
4 อาจารย์ทิพย์สุดา คงเมือง       ร่วมกันประเมินผลจากการบริการวิชาการอีกครั้งเพื่อที่จะนำมาปรับใช้ในอนาคตแสดงตัวอย่างอย่างต่อเนื่องในชุมชนเดียวจนทำให้ชุมชนจะเลี้ยงตนเองและดำเนินการเองได้เป็นชุมชนต้นแบบให้กับชุมชนอื่นได้
5 อาจารย์อภิญญา โกราหะนะ      แนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะนำมาปรับปรุงในการจัดโครงการครั้งต่อไป เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
6 อาจารย์อัจจิมา สมบัติปัน      นำปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะมาสังเคราะห์เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา โดยให้ฯกศึกษามีส่วนร่วมระบุปัจจัยที่มีผลกระทบและการดำเนินการดังกล่าวชุมชนได้อะไร อาจารย์ได้อะไร อาจารย์ผู้สอนได้อะไร ผู้เรียนได้อะไร จาการบริการวิชาการสู่ชุมชน
7 อาจารย์วิภารัตน์ แสนแก้ว        นำปัญหาที่พบเช่นการถ่ายภาพของนักศึกษาอาจทำให้ผู้รับบริการไม่เข้าใจในสิ่งสอนอย่างถูกต้องทั้งอาจารย์ก็ควรนำมาปรับปรุงโดยการแนะนำเทคนิควิธีการถ่ายทอดการสอนให้กับนักศึกษาในเวลาที่นักศึกษาเรียนในแต่ละรายวิชาให้มากขึ้นเพื่อเป็นการฝึกทักษะการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษามีทักษะการถ่ายทอดที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
8 อาจารย์ฉัตรชัย ทศสอาด – สรุปโครงการบริการวิชาการต่างๆ ที่ผ่านมา เพื่อหาผลที่ได้รับ รวมถึงการนำองค์ความรู้ที่มี

– ในรายวิชาไปจัดการปัญหา ของกลุ่มเป้าหมาย และหาแนวทางในการพัฒนาในครั้งต่อไป

 9 อาจารย์เยาวเรศ กาฬภักดี  มุ่งเสริมสร้างการพัฒนา เผยแพร่ความรู้ ฝึกทักษะเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ แก่ชุมชน ท้องถิ่นหรือสังคม
10 อาจารย์อุทัยวรรณ แก้วตะคุ        การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน

1.       ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการเรียนการสอน

2.       เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและความอยู่รอด

3.       เป็นการลงทุนในต้นทุนมนุษย์ ในการพัฒนาความสามารถที่จะแบ่งปันความรู้ที่ได้เรียนรู้มาให้กับคนอื่นๆ ในองค์กร และนำความรู้ไปปรับใช้กับงานที่ทำอยู่ให้เกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เป็นการการพัฒนาคน และพัฒนาองค์กร

4.       ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการตัดสินใจและวางแผนดำเนินงานให้รวดเร็ว และดีขึ้น เพราะมีสารสนเทศ หรือแหล่งความรู้เฉพาะที่มีหลักการ เหตุผล และน่าเชื่อถือช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ

5.       ผู้บังคับบัญชาสามารถทำงานเชื่อมโยงกับผู้ใต้บังคับบัญชาให้ใกล้ชิดกันมากขึ้น ช่วยเพิ่มความกลมเกลียวในหน่วยงาน

6.       เมื่อพบข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน ก็สามารถหาวิธีแก้ไขได้ทันท่วงที

7.       แปรรูปความรู้ให้เป็นทุน ซึ่งเป็นการสร้างความท้าทายให้องค์กรบัณฑิตจากความรู้ที่มี เพื่อเพิ่มคุณค่า และประสิทธิภาพให้กับการเรียนการสอน

8.       เพื่อการสร้างสรรค์ และบรรลุเป้าหมายของจินตนาการที่ยิ่งใหญ่

เปลี่ยนวัฒนธรรม จาก วัฒนธรรมอำนาจในแนวดิ่ง ไปสู่วัฒนธรรมความรู้ในแนวราบ ของทุกคนมีสิทธิในการเรียนรู้เท่าเทียมกัน

11 อาจารย์รุจิตรา ตายอด      เพื่อการสร้างสรรค์ และบรรลุเป้าหมายของจินตนาการที่ยิ่งใหญ่

เปลี่ยนวัฒนธรรม จาก วัฒนธรรมอำนาจในแนวดิ่ง ไปสู่วัฒนธรรมความรู้ในแนวราบ ของทุกคนมีสิทธิในการเรียนรู้เท่าเทียมกัน

12 อาจารย์ศศิภา ตรงต่อมิตร   การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน

1.       ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการเรียนการสอน

2.       เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและความอยู่รอด

3.       เป็นการลงทุนในต้นทุนมนุษย์ ในการพัฒนาความสามารถที่จะแบ่งปันความรู้ที่ได้เรียนรู้มาให้กับคนอื่นๆ ในองค์กร และนำความรู้ไปปรับใช้กับงานที่ทำอยู่ให้เกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เป็นการการพัฒนาคน และพัฒนาองค์กร

 

13 อาจารย์อรวรรณ สุขสอาด     เราสามารถนำเนื้อหา/ความรู้ ที่ไปบริการวิชาการได้นำมาบูรณาการกับการเรียนการสอนจะทำให้ การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ และเป็นสื่อการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น

 

สรุปประเด็น

 1. บุคลการทุกคนควรมีส่วนร่วมในการออกให้บริการวิชาการทั้งระดับคณะวิชาหรือสถาบันฯ เพราะเป็นการแสดงออกถึงศักยภาพด้านวิชาการในศาสตร์วิชาการนั้นๆ และสำคัญคือการนำทฤษฏีไปใช้ปฏิบัติจริงเกิดผลลัพธ์จริง เจอสถานการณ์จริง และทุกครั้งต้องมีการวัดและประเมินผล KPI ในเชิงสถิติเพื่อให้เห็นเป็นรูปธรรมจากการดำเนินงาน
 2. นำปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะมาสังเคราะห์เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา โดยให้ฯกศึกษามีส่วนร่วมระบุปัจจัยที่มีผลกระทบและการดำเนินการดังกล่าวชุมชนได้อะไร อาจารย์ได้อะไร อาจารย์ผู้สอนได้อะไร ผู้เรียนได้อะไร จาการบริการวิชาการสู่ชุมชน
 3. การจัดกิจกรรมบริการวิชากับการเรียนการสอน ไม่จำเป็นต้องจัดทาในรายวิชาเดียวแต่อาจจะจัดกิจกรรมที่รวมศาสตร์ของรายวิชาในสาชาวิชาอื่นมาประยุกต์ร่วมกัน โดยผู้สอนของแต่ละสาขาวิชาควรประชุมร่วมกันและพิจารณาว่ารายวิชาอะไรบ้างที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสามารถมาบูรณาการร่วมกันได้ เพื่อให้เกิดองค์ความที่บูรณาการร่วมกันของแต่ละศาสตร์ และยังทาให้นักศึกษาได้เห็นถึงองค์ความรู้ในศาสตร์อื่นๆ และนามาบูรณาการร่วมกับในสาขาวิชาชีพของตนเองได้