กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2564 แบบบันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะบริหารและการจัดการ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

แนวปฎิบัติด้านผลิตบัณฑิต
แนวปฎิบัติด้านวิจัย

กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2564 แบบบันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

ผลิตบัณฑิต

ด้านการวิจัย เขียนบทความอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์ลงวารสาร 1

ด้านการวิจัย เขียนบทความอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์ลงวารสาร 2

ด้านการวิจัย เขียนบทความอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์ลงวารสาร 3

ด้านการวิจัย เขียนบทความอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์ลงวารสาร 4

ด้านการวิจัย เขียนบทความอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์ลงวารสาร 5

ด้านการวิจัย ปีการศึกษา 2563

เทคนิคการสอนรูปแบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2563

ด้านการเรียนการสอน สหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2563

การดำเนินงานการจัดการความรู้ KM ของหน่วยงานสนับสนุน ปีการศึกษา 2563

ประเด็นความรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของหน่วยงายฝ่ายสนับสนุน

ประเด็นความรู้
การใช้ประโยชน์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการให้บริการของฝ่ายสนับสนุน

ประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน (การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ New-Normal) มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ปีการศึกษา 2563