สรุปผลการบูรณาการพันธกิจต่างๆ กับการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชา ตามวัตถุประสงค์ และตัวชี้วัด ปีการศึกษา​ 2565​

สรุปผลการบูรณาการพันธกิจต่างๆ กับการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชา ตามวัตถุประสงค์ และตัวชี้วัด