สร้างผู้เรียนอย่างไรให้เป็นนวัตกรผู้นำการสร้างนวัตกรรมในอนาคต

แนวปฏิบัติทีดีของการบูรณาการเรียนการสอนกับการวิจัยการบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2562