การจัดการความรู้ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ปีการศึกษา 2563 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการวิจัย

สร้างองค์ความรู้ด้านอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านประจำจังหวัดนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ปีการศึกษา 2563

การจัดการความรู้ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ปีการศึกษา 2563 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการเรียนการสอน