ด้านสนับสนุนมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน Service Mind ในยุค 4.0 : ( ครั้งที่ 4 )

Service Mind ในยุค 4.0

ด้านสนับสนุนมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

ประเด็น  สวัสดิการประกันสังคม

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน : ( ครั้งที่  4 )
วันที่  12  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2561  เวลา 13.30 น.  ณ ห้องประชุมเล็กข้างห้องเงินกู้

การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) หน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านสนับสนุนมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

ประเด็น  การนำระบบ QR Code มาให้บริการ

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน : ( ครั้งที่  4 )
วันที่  12  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2561  เวลา 13.30 น.  ณ ห้องประชุมเล็กข้างห้องเงินกู้

การจัดการความรู้ด้านการวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง การพัฒนาการผลิตผลงานวิจัยให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ ครั้งที่ 5/2561

KM-HS-2561