กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2564 แบบบันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

ผลิตบัณฑิต

ด้านการวิจัย เขียนบทความอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์ลงวารสาร 1

ด้านการวิจัย เขียนบทความอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์ลงวารสาร 2

ด้านการวิจัย เขียนบทความอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์ลงวารสาร 3

ด้านการวิจัย เขียนบทความอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์ลงวารสาร 4

ด้านการวิจัย เขียนบทความอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์ลงวารสาร 5