แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management:KM) คณะบริหารและการจัดการ ปีการศึกษา 2561

แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management:KM)
คณะบริหารและการจัดการ ปีการศึกษา 2561
(มิถุนายน 2561 – พฤษภาคม 2562)


คำสั่ง “แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ คณะบริหารและการจัดการ ปีการศึกษา 2561”

คำสั่ง “แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ คณะบริหารและการจัดการ ปีการศึกษา 2561”

KM 2560 ด้านสนับสนุนมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

ด้านสนับสนุนมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

ประเด็น  ดูแลรักษาและแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้ปลอดภัย

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

การจัดการความรู้ด้านการวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง การพัฒนาการผลิตผลงานวิจัยให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ ครั้งที่ 1/2561

KM-HS-2561

KM 2560 ด้าน การอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

ประเด็นความรู้ การอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

ครั้งที่ 1/60

วันที่       26  มิถุนายน 2560      ระยะเวลา    14.30-16.30 น.        ห้อง  144  

บุคลากรที่

แลกเปลี่ยนความรู้

ประเด็นการแลกเปลี่ยน
อ.ภาคสกร รักกลัด ศิลปะเป็นพัฒนาการในความเป็นมนุษย์ในเรื่องความนึกคิด จินตนาการและอารมณ์ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมกับศักยภาพในการเรียนรู้ของมนุษย์ที่สามารถสื่อกันด้วยสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ เช่น ภาษาทั้งพูดและเขียน โดยเฉพาะสิ่งที่เรียกว่าอารมณ์สุนทรีย์ คือสิ่งที่ยกระดับจิตใจของมนุษย์จากความหยาบคายและโหดเหี้ยม ซึ่งสถาบันการศึกษาเป็นสถานที่พื้นฐานที่ให้ความรู้และขัดเกลาให้มนุษย์ได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้ และนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต
อ.เชิดชัย ศิริชู การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมสามารถทำได้โดย มหาวิทยาลัยฯ ปลูกฝังและเสริมสร้าง ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม พัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อสร้างความรู้ความคิด ความประพฤติและคุณธรรมของคน
อ.ดร.ประทิน พันธา บูรณาการงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ กิจกรรม นักศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการสู่สังคม เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ และสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งด้านการส่งเสริมเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม
อ.อุทัยวรรณ แก้วตะคุ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มีการกำหนดกลยุทธ์หรือวิธีการหรือแนวทางเพื่อดำเนินงานด้าน

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยจัดทำปฏิทินการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเผยแพร่ให้หน่วยงานต่าง ๆ รับทราบ โดยได้นำแผนกิจกรรมเสนอคณะกรรมการประจำศูนย์ศิลปะฯ ขอให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้เกิดการบูรณาการและการมีส่วนร่วมขององค์กรทั้งภายในและภายนอก

อ.ณัฐกานต์ หล้าเตจา วัฒนธรรมส่วนหนึ่งสามารถแสดงออกผ่าน ดนตรี วรรณกรรม จิตรกรรมประติมากรรม การละครและภาพยนตร์ สถาบันอุดมศึกษาเหมาะที่จะสอดแทรกกิจกรรมเหล่านี้ลงไปเพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมจากการแสดงออกจากกิจกรรมเหล่านี้ได้

 

อ.อัจจิมา สมบัติปัน การขับเคลื่อนการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมโดยมหาวิทยาลัยฯมุ่งเน้นการวิจัย การถ่ายทอดทางวัฒนธรรม การจัดสวัสดิการศิลปิน และการสนับสนุนกรณีศึกษา งานวัฒนธรรมในด้านต่าง ๆ
อ.ทิพย์สุดา คงเมือง การดำเนินงานวัฒนธรรมจะให้บรรลุต้องให้ประชาชนผู้เป็นเจ้าของวัฒนธรรมเข้ามา

มีส่วนร่วมกับสถาบันการศึกษาในการดำเนินงานเพราะวัฒนธรรมเป็นเรื่องของเอกลักษณ์ ศักดิ์ศรีของใครก็ของใครโดยเฉพาะวัฒนธรรมท้องถิ่น ย่อมมีเอกลักษณ์ ศักดิ์ศรีเฉพาะตัว

 

รายละเอียดเพิ่มเติม