กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2564 แบบบันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะบริหารและการจัดการ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

แนวปฎิบัติด้านผลิตบัณฑิต
แนวปฎิบัติด้านวิจัย

การดำเนินงานการจัดการความรู้ KM ของหน่วยงานสนับสนุน ปีการศึกษา 2563

ประเด็นความรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของหน่วยงายฝ่ายสนับสนุน

ประเด็นความรู้
การใช้ประโยชน์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการให้บริการของฝ่ายสนับสนุน

ประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน (การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ New-Normal) มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ปีการศึกษา 2563

สร้างองค์ความรู้ด้านอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านประจำจังหวัดนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ปีการศึกษา 2563