สรุปผลการบูรณาการพันธกิจต่างๆ กับการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชา ตามวัตถุประสงค์ และตัวชี้วัด ปีการศึกษา​ 2565​

สรุปผลการบูรณาการพันธกิจต่างๆ กับการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชา ตามวัตถุประสงค์ และตัวชี้วัด

กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2564 แบบบันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

ผลิตบัณฑิต

ด้านการวิจัย เขียนบทความอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์ลงวารสาร 1

ด้านการวิจัย เขียนบทความอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์ลงวารสาร 2

ด้านการวิจัย เขียนบทความอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์ลงวารสาร 3

ด้านการวิจัย เขียนบทความอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์ลงวารสาร 4

ด้านการวิจัย เขียนบทความอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์ลงวารสาร 5

ด้านการวิจัย ปีการศึกษา 2563

เทคนิคการสอนรูปแบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2563

ด้านการเรียนการสอน สหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2563

การจัดการความรู้ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ปีการศึกษา 2563 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการวิจัย