การดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ KM

 แบบบันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : การดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)

สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2559

(ระหว่างเดือน สิงหาคม 2559 – พฤษภาคม 2560)

เรียน คณะกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

หน่วยงานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะบริหารและการจัดการ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ได้ดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ประจำปี 2559 สรุปดังนี้

บุคลากร ประเด็นความรู้ เป้าหมายของการจัดการความรู้ การแบ่งปันและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้               แนวปฏิบัติที่ดี             การเผยแพร่
1.   อาจารย์อัจจิมา สมบัติปัน

2.   อาจารย์สุธี  ตาณวาณิชกุล

3.   อาจารย์จันทร์เพ็ญดวงแก้ว

4.   อาจารย์ปานทิพย์ แสนสง

5.   อาจารย์ณัฐพร    สิลาโส

6.   อาจารย์สรพงษ์  ศรีเดช

7.   อาจารย์สุพจน์ วงศ์ดี

8.   อาจารย์กิตติยา จรัสวงศ์ขจร

9.   อาจารย์ชุลีพร  แสงทัย

10.     อาจารย์ฐิติพร ยะแก้ว

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

และเตรียมความพร้อมเมื่อเข้าสู่ AEC

เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษามีทักษะสำหรับการออกไปดำรงชีวิตในโลกในศตวรรษที่ 21 และเตรียมความพร้อมเมื่อเข้าสู่ AEC ครั้งที่ 1 วันที่ 19 ส.ค. 2559

ครั้งที่ 2 วันที่ 23 ก.ย. 2559

ครั้งที่ 3 วันที่ 28 ต.ค. 2559

ครั้งที่ 4 วันที่ 11 พ.ย. 2559

ครั้งที่ 5 วันที่ 9 ธ.ค. 2559

ครั้งที่ 6 วันที่ 20 ม.ค. 2560

ครั้งที่ 7 วันที่ 17 ก.พ. 2560ครั้งที่ 8 วันที่ 24 มี.ค. 2560

ครั้งที่ 9 วันที่ 7 เม.ย. 2560

ครั้งที่ 10 วันที่ 26 พ.ค. 2560

ออกแบบกิจกรรมที่ช่วยให้นักศึกษาแต่ละคนสามารถประเมินความก้าวหน้าของการเรียนรู้ของตนเอง โดยสอดแทรกทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตและเตรียมความพร้อมเมื่อเข้าสู่ AEC เผยแพร่ที่

WWW.cpu.ac.th

: KM เรื่องน่ารู้ทั่วไป

 ผลสัมฤทธิ์จากการนำแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้กับการปฏิบัติงาน

การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21และเตรียมความพร้อมเมื่อเข้าสู่ AEC ในรูปแบบโครงการกิจกรรม อาทิโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โครงการบริการวิชาการ โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โครงการสัมมนาทางด้านบัญชี โครงการคนบัญชีเรียนรู้นอกห้องเรียน โครงการพัฒนาตนพัฒนาคนบัญชี

โครงการสอบประมวลความรอบรู้นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีชั้นปีที่ 4 กิจกรรมการพัฒนาทักษะทางความรู้ และทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมสอบวัดทักษะทางภาษาอังกฤ

 

ผลที่ได้พบว่า นักศึกษาที่ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาได้ทำงานทันทีที่เมื่อสำเร็จการศึกษา โดยสถานประกอบการที่นักศึกษาไปปฏิบัติสหกิจศึกษาเป็นผู้รับนักศึกษาเข้าทำงาน จำนวน 15 คน จากจำนวนนักศึกษาที่ออกสหกิจ 40 คน คิดเป็นร้อยละ 37.50 คน

 

 

(อัจจิมา  สมบัติปัน)

ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต

 

 

 

 

 ประมวลภาพ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : การดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM)

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานด้านการจัดความรู้ KM การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานด้านการจัดความรู้ KM

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *