การดำเนินงานการจัดการความรู้ KM ของหน่วยงานสนับสนุน ปีการศึกษา 2563

ประเด็นความรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของหน่วยงายฝ่ายสนับสนุน

ประเด็นความรู้
การใช้ประโยชน์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการให้บริการของฝ่ายสนับสนุน

การดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบสหกิจศึกษาและการบูรณาการการเรียนกับการทำงาน

“การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning : WIL)เป็นกรณีหนึ่งของการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ที่ช่วยให้นักศึกษามีโอกาสในการประยุกต์ความรู้ ทักษะการทำงาน และทักษะเฉพาะที่สัมพันธ์กับวิชาชีพ ได้รู้จักชีวิตการทำงานที่แท้จริงก่อนสำเร็จการศึกษา
รวบรวมโดย ดร.สุเมธ แย้มนุ่น (2547) “สหกิจศึกษา : รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ”,หน้า 23.

Work- integrated Learning (WiL) คือ การจัดการศึกษาแบบผสมกลมกลืนระหว่างประสบการณ์ทำงานทางวิชาชีพนอกห้องเรียนกับการเรียนในห้องเรียน ทั้งในรูปแบบการศึกษาวิจัย การฝึกงาน การทำงานเพื่อสังคม การทำงานในสถานประกอบการหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

อาจารย์วิรัช  กาฬภักดี ที่ปรึกษาศูนย์สหกิจศึกษาและประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (2560) “การจัดการเชิงบูรณาการกับการทำงาน : WiL”เอกสารประกอบการบรรยาย

 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสหกิจศึกษา

ทางศูนย์สหกิจศึกษาได้จัดเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการดำเนินงานสหกิจศึกษา รอบที่สองเพื่อมีแนวทางในการดำเนินงานสหกิจศึกษา

มีแนวทางการดำเนินงานเดิมมีดังนี้

 • เตรียมความพ้อมทักษะทางวิชาชีพให้นักศึกษา
 • มุ่งเสริมทักษะตามโครงงานที่นักศึกษาได้รับ
 • เสริมทักษะด้านอื่นที่จำเป็นแก่นักศึกษา

ควรเพิ่ม

 • ทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 • การใช้ชีวิตในต่างแดน
 • การเครื่องมือสำนักงาน

แนวทางในการปฏิบัติตนของนักศึกษาสหกิจศึกษาและสหกิจศึกษานานาชาติ

จากการจัดกิจกรรมเพื่อหาแนวปฏิบัติตนในขณะที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งได้แนวปฏิบัติดังนี้

 • การใช้ทักษะทางวิชาชีพ ใช้ความรู้ทางทฤษฎี ควรนำหนังสือหรือเอกสารเกี่ยวกับทฤษฎีไปด้วย
 • การใช้ชีวิตในต่างแดน ศึกษาอาหาร เส้นทาง ภาษา
 • ความแตกต่างทางวัฒนธรรม ศึกษาวัฒนาธรรมที่ควรปฏิบัติ ที่ไม่ควรปฏิบัติ
 • การใช้ชีวิตในสถานประกอบการ ศึกษางานที่ได้รับมอบหมาย
 • วัฒนธรรมองค์กร ศึกษาวัฒนธรรมองค์ สังเกตุสิ่งที่ควรปฏิบัติในที่ทำงาน ศึกษาระเบียบ

“คุณสมบัติของนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ”

ศูนย์สหกิจศึกษาได้สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติของนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ ให้นักศึกได้ทราบ และนำไปเป็นแนวปฏิบัติ ซึ่งนักศึกษาจะต้องทราบว่าคุณสมบัติขงวอนักศึกษานั้นประกอบด้วยอะไรบ้าง ซึ่งคุณสมบัติของนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ ได้ทำการรวบรวมและพิจาณามาจากสาขาวิชาแล้วจึงนำมาทำเป็นองค์ความรู้ให้กับนักศึกษา

คุณสมบัตินักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ

นักศึกษาต้องผ่านเกณฑ์

 1. สอบผ่านภาษาอังกฤษพื้นฐานตามศูนย์สหกิจศึกษากำหนดร้อยละ 50 คะแนนหรือใช้ผลคะแนนสอบจากศูนย์ทดสอบทางวิชาการ(เฉพาะนักศึกษานานาชาติ)
  1. CU-TEP คะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 35 คะแนนขึ้นไป
  2. TOEFL คะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 399 คะแนนขึ้นไป

สร้างความรู้ความเข้าใจสหกิจศึกษา “คุณสมบัติของนักศึกษาสหกิจศึกษา”

ศูนย์สหกิจศึกษาได้สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติของนักศึกษาสหกิจศึกษา ให้นักศึได้ทราบ และนำไปเป็นแนวปฏิบัติ ซึ่งนักศึกษาจะต้องทราบว่าคุณสมบัติขงวอนักศึกษานั้นประกอบด้วยอะไรบ้าง ซึ่งคุณสมบัติข้อต่าง ๆ ได้ทำการรวบรวมและพิจาณามาจากสาขาวิชาแล้วจึงนำมาทำเป็นองค์ความรู้ให้กับนักศึกษา

คุณสมบัตินักศึกษาสหกิจศึกษา

 1. มีความรู้ทางวิชาการดี และมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 00 ในภาคการศึกษาที่สมัคร
 2. ไม่มีผลการเรียนเป็นI
 3. ผ่านการเสริมทักษะทางด้านภาษาสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารที่ศูนย์สหกิจศึกษาจัดขึ้นร้อยละ 90
 4. จะต้องสอบผ่านรายวิชาพื้นฐานที่สาขาวิชากำหนดหรือผ่านการอบรมฝึกปฏิบัติจำนวน 30 ชั่วโมง
 5. มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยผิดวินัยนักศึกษา โดยสาขาวิชาเป็นผู้รับรอง
 6. มีวุฒิภาวะ และการพัฒนาตนเองได้ดีเพียงพอที่จะปฏิบัติงานได้ในสถานประกอบการ
 7. ปฏิบัติตามเงื่อนไข และกระบวนการสหกิจศึกษา
  **ผลการเรียนของนักศึกษาใช้ผลการเรียนตั้งแต่เริ่มศึกษา จนถึง ภาคการศึกษา1/2558

แนวทางการให้คำปรึกษาของนักศึกษาสหกิจศึกษาในการจัดทำโครงงานสหกิจศึกษา

ศูนย์สหกิจศึกษาได้ประชุมเพื่อให้ได้องค์ความรู้จากสาวิชาแต่ละสาขาวิชาเพื่อได้แนวทางในการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาได้การดำเนินโครงการ

ซึ่งได้แนวความคิดดังนี้

 • เมื่อนักศึกษาทราบตำแหน่งงานและสถานประกอบการแล้วให้อาจารย์นิเทศโทรประสานกับสถานประกอบการเพื่อคุยรายลเอียดลักษณะโครงงานแบบย่อ
 • เตรียมนักศึกษาเพื่อทำโครงงานที่ได้รับมอบหมาย
 • ตรวจขอบเขตโครงงานขอนักศึกษาพร้อมเสนอแนะข้อปรับปรุง
 • ติดตามความก้าวหน้าของโครงงาน

14203009_1176057802466832_2132730517_o 14233773_1176057465800199_2052365540_o

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสหกิจศึกษา

ทางศูนย์สหกิจศึกษาได้จัดเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการดำเนินงานสหกิจศึกษา เพื่อมีแนวทางในการดำเนินงานสหกิจศึกษามีแนวทางการดำเนินงานดังนี้

 •  เตรียมความพ้อมทักษะทางวิชาชีพให้นักศึกษา
 • มุ่งเสริมทักษะตามโครงงานที่นักศึกษาได้รับ
 • เสริมทักษะด้านอื่นที่จำเป็นแก่นักศึกษา
 • 1343113412