แนวปฏิบัติทีดีของการบูรณาการเรียนการสอนกับการวิจัยการบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

แนวปฏิบัติทีดีของการบูรณาการเรียนการสอนกับการวิจัยการบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

14469177_1179270452115795_1918571787_n

การจัดการเรียนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงาน WIL

14454708_1179270458782461_1408663810_n

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีในรูปแบบเชิงบรูณาการกับการทำงาน (Work- integrated Learning ) ได้มีการจัดนักศึกษาออกปฏิบัติงานในองค์กรต่างๆ

😳 เป้าหมายที่จะได้รับ 😳

➡  เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์จากการปฏิบัติงานและสามารถนำความรู้ทักษะและประสบการณ์ไปใช้ในการทำงานที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต

➡  เพื่อเป็นการพัฒนาศัักยภาพและความสามารถของนักศึกษาให้มีทักษะในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

การฝึกทักษะภาค ปฏิบัติ (Year Base)และการจัดการเรียนแบบการบูรณาการการเรียนกับการทำงาน (WIL))

            สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจได้มีการจัดโครงการฝึกทักษะภาค ปฏิบัติ (Year Base)และการจัดการเรียนแบบการบูรณาการการเรียนกับการทำงาน  (WIL) ให้กับนักศึกษาสาขาฯ ทุกชั้นปี โดยสำรวจจากความสามารถ ความถนัด รวมถึงความต้องการของตัวนักศึกษาเอง

 🙂  วัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการ

  • เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้และความสามารถมาตรฐานทักษะ ความรู้ภาคปฏิบัติตามบัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้ที่ไม่มีการสอนใช้ชั้นเรียนแก่นักศึกษา
  • เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่าให้เป็นประโยชน์
  • ได้ฝึกทักษะในการบริการวิชาการ

😛  จุดเด่นของโครงการ

  • เป็นโครงการที่ฝึกการปฏิบัติจริง และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในทางด้านการวิเคราะห์ระบบสารสนเทศขององค์กรและปัญหาที่มีอยู่ในระบบปัจจุบันในความต้องการผู้ใช้ นักศึกษาที่เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับนำไปปรับใช้กับการเรียนที่สูงขึ้นและในอนาคต
  • วิทยากรมีความพร้อมและมีความเชี่ยวชาญ มอบความรู้ ทักษะ ให้กับผู้เข้าร่วมเป็นอย่างดี