พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560

เป้าหมายของการจัดการความรู้  : เพื่อให้ผู้ใช้ทราบถึงพระราชบัญญัติที่ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากการนำ KM มาปรับใช้กับการปฏิบัติงาน  : ผู้ใช้สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกกฎหมายและไม่กระทำตามพระราชบัญญัติที่ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

418

การดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ภายในสำนักงานมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

เป้าหมายของการจัดการความรู้  : เพื่อให้ผู้ใช้ทราบถึงขั้นตอนการดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เบื้องต้นภายในสำนักงานของตนเอง

ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากการนำ KM มาปรับใช้กับการปฏิบัติงาน  : เพื่อให้ผู้ใช้สามารถดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ภายในสำนักงานได้อย่างถูกต้อง

computer

การแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ภายในสำนักงานมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

เป้าหมายของการจัดการความรู้  : เพื่อให้ผู้ใช้ทราบถึงวิธีการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากการนำ KM มาปรับใช้กับการปฏิบัติงาน  : เพื่อให้ผู้ใช้สามารถแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ภายในสำนักงานได้อย่างถูกต้อง

3

 

ขั้นตอนการยืม – คืน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ภายในศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าหมายของการจัดการความรู้  : เพื่อให้ผู้ใช้ทราบถึงขั้นตอนการขอใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ภายในศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากการนำ KM มาปรับใช้กับการปฏิบัติงาน  : เพื่อให้ผู้ใช้สามารถ ยืม – คืน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ภายในศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศได้ถูกต้องตามขั้นตอนสะดวกและรวดเร็ว

คำอธิบายเพิ่มเติมคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557

คำอธิบายเพิ่มเติมคู่มือกำรประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557

ป้าหมายของการจัดการความรู้: เพื่อให้มีบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ทุกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากการนำ KM มาปรับใช้กับการปฏิบัติงาน:เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ รวมถึงมีแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงาน และเกิดการเรียนรู้แนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป

คำอธิบายเพิ่มเติมคู่มือกำรประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ.2557

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558

เป้าหมายของการจัดการความรู้: เพื่อให้มีบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ทุกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากการนำ KM มาปรับใช้กับการปฏิบัติงาน:เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ รวมถึงมีแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงาน และเกิดการเรียนรู้แนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558

การปรับปรุงเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ

การปรับปรุงเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ

เป้าหมายของการจัดการความรู้: เพื่อให้มีบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ทุกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากการนำ KM มาปรับใช้กับการปฏิบัติงาน:เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ รวมถึงมีแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงาน และเกิดการเรียนรู้แนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป การปรับปรุงเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ

ประเด็นหารือจากสถาบันอุดมศึกษาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557

ประชุม:ประเด็นหารือจากสถาบันอุดมศึกษาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557

เป้าหมายของการจัดการความรู้: เพื่อให้มีบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ทุกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากการนำ KM มาปรับใช้กับการปฏิบัติงาน:เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ รวมถึงมีแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงาน และเกิดการเรียนรู้แนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป

QA-IQA

การนำเสนอแผนการพัฒนา ปรับปรุงงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ประชุม: การนำเสนอแผนการพัฒนา ปรับปรุงงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

เป้าหมายของการจัดการความรู้: เพื่อให้มีบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ทุกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากการนำ KM มาปรับใช้กับการปฏิบัติงาน:เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ รวมถึงมีแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงาน และเกิดการเรียนรู้แนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป

19181902_1209579569154105_1473069416_o    วาระการประชุม 04-05-60