สร้างองค์ความรู้ด้านอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านประจำจังหวัดนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ปีการศึกษา 2563

KM 2560 ด้าน การอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

ประเด็นความรู้ การอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

ครั้งที่ 1/60

วันที่       26  มิถุนายน 2560      ระยะเวลา    14.30-16.30 น.        ห้อง  144  

บุคลากรที่

แลกเปลี่ยนความรู้

ประเด็นการแลกเปลี่ยน
อ.ภาคสกร รักกลัด ศิลปะเป็นพัฒนาการในความเป็นมนุษย์ในเรื่องความนึกคิด จินตนาการและอารมณ์ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมกับศักยภาพในการเรียนรู้ของมนุษย์ที่สามารถสื่อกันด้วยสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ เช่น ภาษาทั้งพูดและเขียน โดยเฉพาะสิ่งที่เรียกว่าอารมณ์สุนทรีย์ คือสิ่งที่ยกระดับจิตใจของมนุษย์จากความหยาบคายและโหดเหี้ยม ซึ่งสถาบันการศึกษาเป็นสถานที่พื้นฐานที่ให้ความรู้และขัดเกลาให้มนุษย์ได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้ และนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต
อ.เชิดชัย ศิริชู การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมสามารถทำได้โดย มหาวิทยาลัยฯ ปลูกฝังและเสริมสร้าง ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม พัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อสร้างความรู้ความคิด ความประพฤติและคุณธรรมของคน
อ.ดร.ประทิน พันธา บูรณาการงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ กิจกรรม นักศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการสู่สังคม เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ และสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งด้านการส่งเสริมเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม
อ.อุทัยวรรณ แก้วตะคุ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มีการกำหนดกลยุทธ์หรือวิธีการหรือแนวทางเพื่อดำเนินงานด้าน

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยจัดทำปฏิทินการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเผยแพร่ให้หน่วยงานต่าง ๆ รับทราบ โดยได้นำแผนกิจกรรมเสนอคณะกรรมการประจำศูนย์ศิลปะฯ ขอให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้เกิดการบูรณาการและการมีส่วนร่วมขององค์กรทั้งภายในและภายนอก

อ.ณัฐกานต์ หล้าเตจา วัฒนธรรมส่วนหนึ่งสามารถแสดงออกผ่าน ดนตรี วรรณกรรม จิตรกรรมประติมากรรม การละครและภาพยนตร์ สถาบันอุดมศึกษาเหมาะที่จะสอดแทรกกิจกรรมเหล่านี้ลงไปเพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมจากการแสดงออกจากกิจกรรมเหล่านี้ได้

 

อ.อัจจิมา สมบัติปัน การขับเคลื่อนการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมโดยมหาวิทยาลัยฯมุ่งเน้นการวิจัย การถ่ายทอดทางวัฒนธรรม การจัดสวัสดิการศิลปิน และการสนับสนุนกรณีศึกษา งานวัฒนธรรมในด้านต่าง ๆ
อ.ทิพย์สุดา คงเมือง การดำเนินงานวัฒนธรรมจะให้บรรลุต้องให้ประชาชนผู้เป็นเจ้าของวัฒนธรรมเข้ามา

มีส่วนร่วมกับสถาบันการศึกษาในการดำเนินงานเพราะวัฒนธรรมเป็นเรื่องของเอกลักษณ์ ศักดิ์ศรีของใครก็ของใครโดยเฉพาะวัฒนธรรมท้องถิ่น ย่อมมีเอกลักษณ์ ศักดิ์ศรีเฉพาะตัว

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

การแสดงพิธีเปิดงานเกษตรและสหกรรมจังหวัด

การแสดงพิธีเปิดงานเกษตรและสหกรรมจังหวัด

13466213_856555777782197_8842932663339725783_n

นย์ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาแสดงในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ในโอกาสมหามงคล
เถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปีและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา
โดยมี พล.ท.สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล แม่ทัพภาค 3 เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณหน้าค่ายจิรประวัติ

การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

1487275_807030782734697_8146710480538499908_n 1798689_807030832734692_8513577049461603584_n 11937441_807030769401365_46295621624763551_n 12472825_803377069766735_491007853449079262_n

รายการกล้าลองกล้าลุยทางช่อง 7 ได้ติดต่อมาทำรายการเกาะติดวงดนตรีลูกทุ่งนักศึกษามหาวิทยาลัย

และได้ถูกเผยแพร่ออกทางรายการเป็นที่เรียบร้อย