กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2564 แบบบันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะบริหารและการจัดการ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

แนวปฎิบัติด้านผลิตบัณฑิต
แนวปฎิบัติด้านวิจัย

ประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน (การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ New-Normal) มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ปีการศึกษา 2563