กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2564 แบบบันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

ผลิตบัณฑิต

ด้านการวิจัย เขียนบทความอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์ลงวารสาร 1

ด้านการวิจัย เขียนบทความอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์ลงวารสาร 2

ด้านการวิจัย เขียนบทความอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์ลงวารสาร 3

ด้านการวิจัย เขียนบทความอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์ลงวารสาร 4

ด้านการวิจัย เขียนบทความอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์ลงวารสาร 5

การจัดการความรู้ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ปีการศึกษา 2563 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการวิจัย

การจัดการความรู้ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ปีการศึกษา 2563 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการเรียนการสอน

สร้างผู้เรียนอย่างไรให้เป็นนวัตกรผู้นำการสร้างนวัตกรรมในอนาคต

การจัดการความรู้ด้านการวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง การพัฒนาการผลิตผลงานวิจัยให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ ครั้งที่ 8/2561

KM-HS-2561